If you are unable to see the contents below in Hindi, press the Shift Key on your keyboard while clicking the Reload button on your browser, or download the "DevLys 020 Thin" font in Zip format, unzip and copy it into c:\windows\fonts\ on your Computer.....
Ashwani Kapoor </a>
Bikre Kshun  

"eSaus iwNk & ^vkRe{sk= esa dSls fopj ldrk gwWa \^

"^eskg&eerk dk R;kx djdsA^

"exj dSls \ eSa ,d laklkfjd izk.kh gwWaA

"bl ij egkRek us dskey&Lo;qDr mRrj fn;k & ^;gh rqEgkjk vKku gS] lk/kwjkeA ;gha rqe vkRek dsk Hwky tkrs gskA vkRek dgrh gS & lcls izse djsk] lc ij fo'okl djsk] d;sakfd lHkh ds Hkhrj izdkf'kr fdj.sak ,d gh iqat ls mRiUu gqbZ gSaA ;fn izse ds cnys isze ugha feyrk] ;fn fo'okl ds QyLo#i fo'okl?kkr feyrk gS] rsk 'skkd er djskA D;sakfd ?k`.kk] oSj] fo'okl?kkr bZ'ojd`r ugha] euq';d`r gSaA rqe eq>s viuk lkFkh cuk yskA esjk laxhr rqEgsa fujk'kkokn ls nwj j[skxkA rqe lnk vius deZ esa yhu jgskxsA vkRek dgrh gS] lnk Kku QSykvskA rqe dsk vkRefdj.k dh T;skfr ds cy ij mtkys esa ifjf.kr dj nskA ijUrq dHkh Hkh ,slk ix u mBkuk fd mtkyk va/kdkje; gsk tk,A tkurs gsk] ,slk dc gskrk gS \ & tc rqe deZ ds izfr vius vUrj esa yXu u tkx`r djsk] tc iz;Ru&Hkko dk rqe R;kx dj nskA ---vjsA dgrs gsk Qy cqjk feykA Hkxoku dsk nsk'k nsrs gskA Qy dHkh cqjk ugha feysxk ;fn rqEgkjk deZ lqUnj gskA gWak] izrh{kk djuh iMrh gSA lk/kwjkeA jat dsk esjs laxhr ds I;kys esa ?kskydj ih tkvsk] tgj Hkh ve`r yxsxkA rqe iq=&fo;skx esa D;sak rMirs gsk \ ml fpfM;k dsk ns[skk---

"egkRek us ihB dh vskj ladsr fd;kA eSaus ihNs eqMdj ns[kk gh Fkk fd n`'; ifjofrZr gsk x;kA eSa ,d gjs&Hkjs m|ku esa ,d o`{k dh Mky ij cSBk FkkA ogha ,d fpfM;k us viuk ?ksaklyk cuk j[kk FkkA eSaus ns[kk] fpfM;k vius ?ksaklys esa cSBh vius cPps dsk nkuk f[kyk jgh gSA fQj ns[kk] og cPps dsk mMuk fl[kkus yxhA ---dqN gh nsj esa og mMuk lh[k x;kA iw.kZr% n{k gskdj og vkdk'k esa LoPNanrkiwoZd fopjus ds fy, u tkus dgWak pyk x;kA fpfM;k us mls mMrs ns[kk] izlUurk ls ^pha&pha^ djus yxhA rHkh mldh vWak[sakk ls nsk vWaklw Vid iMsA 'kk;n blfy, fd vc og vius cPps dh ikyuk ugha dj ldsxhA mldh eerk dk iz;skx rHkh gskxk tc vSkj ,d uUgk&lk mldk cPpk gskxkA dqN {k.k og ?ksaklys esa pqi cSBh dqN lskprh jghA fQj ^pha&pha^ djrh] eq>s yxk fdydkfj;Wak ekjrh u tkus dgWak pyh xbZA ---dqN gh nsj esa ySkV Hkh vkbZA 'kk;n dgha nkuk pqxus xbZ FkhA Mky ij cSBdj pha&pha djus yxhA ,d Mky ls nwljh Mky ij Qqnd jgh FkhA rHkh mldh n`f'V eq> ij iMhA esjh vWak[sakk esa vWaklw FskA esjh euskn'kk dk vuqeku yxkdj ^pha&pha^ Loj esa eq>ls dgus yxh %

"ifFkdA D;sak vWaklw cgkrk--- \

fujk'k gsk]

D;sak thou iaxq cukrk--- \

vc foLe`r dj os {k.k

NskM d#.k #nu]

&viuh /kqu esa [ksk tkA

mldsk vc Lo;a thus ns

eqDr cus e/kq ihus nsA

nsk {k.k feys rq>s Hkh

foJke ds] th ys &

LorU=rk ls] LoPNanrk lsA

"fQj ,dk,d lc&dqN foyhu gsk x;k] vSkj esjh vWak[sak [qky xbZA

lk/kwjke pqi gsk x;kA 'akkfr dsk lk/kwjke ds eq[k ls lqus o`rakr dk gw&c&gw n`'; fn[k jgk FkkA mlh esa [skkdj og mldk ewy idMus dk iz;kl dj jgh FkhA ---;gh mldk vfUre fu.kZ; FkkA


[Previous Chapter] [130][131] [132][133] [134][135] [136][137] [138] [Next Chapter] [Home]