Click here for Audio version of this book
by Ashwani Kapoor

If you are unable to see the contents below in Hindi, press the Shift Key on your keyboard while clicking the Reload button on your browser, or download the "DevLys 020 Thin" font in Zip format, unzip and copy it into c:\windows\fonts\ on your Computer.....
Ashwani Kapoor </a>
Bikre Kshun  

^---bl ckck ds ikl tkdj gh D;sak u lykg ywWa vius fo'k; esaA ---le>nkj gS] 'kk;n esjs eu dh leL;k dk dskbZ gy [skkt fudkysA ---exj og rsk dgsxk etwjh djds lw[kh jskVh [kkvskA &vjsA gWak---] ,slk Hkh rsk gsk ldrk gS fd dqN fnusak ds fy, eSa lc dqN NskM nwWa---] flQZ etwjh d:WA iSls tskMdj viuk dke 'qk: dj nwWaA viuk dke gskxk rsk vkjke feysxkA rc 'kjkc Hkh ih ldwWaxk vSkj NUusak ds lkFk--- vjsA viuk dke gskxk] rsk 'kknh gh dj ywWaxk fdlh ls fQj eqQr esa---A bruk gh fopkj dj mlds eu esa xqnxqnh mRiUu gqbZA mlus vkxs fopkjk &^exj bruk fu;U=.k u dj ldwWaxk Lo;a ijA iyd >idrs rsk dqN gsk ugha ldrk] cjlsak yxsaxs--- vSkj cjlsak rd---A^ &vxys gh {k.k mlus fu'p; ys fy;k & ^---vjsA djds ns[krk gwW ---'kk;n lq/kj tkmWaA ---exj ?kj dk okrkoj.k--- gWak eq>s viuk fuokl cnyuk gskxk---] gWak] exj dgWak \ ---gWak] Bhd gS---] ckck ds ikl gh tkrk gwW] mls viuh ;sktuk crkmWaxk vSkj dgWawxk] jkr lskus dh txg ns nskA ---gWak&gWak] og Hkyk gS vo'; eku tk,xk--- pyrk gwWaA^ I;kys esa iMh 'sk'k pk; ds mlus nsk ?wkWaV Hkjs vSkj nqdkunkj dsk rhl iSls nsdj mlus ,d gh dne vkxs c<k;k fd f>>d mBk---] exj fQj eu dsk fu;fU=r dj py iMkA mls vHkh rd lk/kwjke ds ?kj dh jkg Lej.k FkhA rhoz xfr ls pydj og nl gh feuV esa lk/kwjke ds ?kj dh xyh rd vk igqWapkA nsk {k.k xyh ds fdukjs ij fBBdk fQj /khjs&/khjs] dqN Mjrs gq, vkxs c<us yxkA mldk ?kj igpku dj mlus }kj [kV[kVk;kA dqN gh {k.sakk i'pkr 'akkfr us }kj [skkykA mls ns[kdj cskyh &D;k ckr gS \"

"ckck gSa---\" eskgu dsk iwNrs gq, f>>d gqbZA

"dSku ckck---\"

"tsk ;gWak jgrs gSaA "

"og rsk vHkh&vHkh nqdku ij pys x,A--- D;k dke gS \ "

";wWa gh] muls feyuk Fkk" &fQj dqN :ddj mlus iwNk &"nqdku dgWak gS \"

"cMs pSkd esa---A" &'akkfr us mRrj fn;kA

"eSa mlus ogha fey ywWaxk---A" &bruk dg dj eskgu ySkVdj py fn;kA e/;e xfr ls pyrk gqvk og cMs pSkd vk igqWapkA cMs pSkd esa djhc rhl nqdkusa FkhaA izR;sd nqdku dsk ns[krs gq, og vkxs c<us yxkA dqN gh nsj esa ,d nqdku dh x}h ij cSBk lk/wkjke fn[kkbZ fn;kA mlds vkxs c<rs ix :d x,--- mRlqd vWak[sak fLFkj gsk xbZA ---lk/kwjke lkeus FkkA mlus eskgu dsk ugha ns[kkA eskgu dsk f>>d gqbZ--- mlds gzn; dh /kMdu dh xfr rhoz gsk xbZA cMh dfBukbZ ls Lo;a ij fu;U=.k dj og nqdku esa izfo'V gsk x;kA lk/kwjke dh n`f'V ml ij iMhA >V ls mls igpku x;kA

"rqe ogha gsk u---\" mlds psgjs ij n`f'V tek dj mlus iwNkA

"th gWak---A"

"dgsk---\" &lk/kwjke dh vWak[sakk esa mlds vkus dk iz;sktu tkuus dh mRlqdrk FkhA

"th--- eSa--- eSa vkids ikl--- vk;k gWaw---A "

"esjs ikl---A" &lk/kwjke dsk vk'p;Z gqvk &"D;sak \"


[Previous Chapter] [87][88] [89][90] [91][92] [93][94] [95][96] [97][98]
[Next Chapter] [Home]